Title Dramatizmo meninė raiška vestuvinėse dainose
Dramatism in wedding songs
Authors Jolita Vaiciukevičiūtė
Publication date 2011
Abstract [lit] Baigiamojo darbo tema – „Dramatizmo meninė raiška vestuvinėse dainose“. Analizuoti ir interpretuoti pasirinktos mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį vestuvinės dainos. Šios dainos ir yra darbo tyrimo objektas. Jose geriausiai atsiskleidžia dramatizmo meninė raiška. Svarbiausi tiriamojo darbo tikslai – nagrinėjamas vestuvines dainas sieti su ano meto kultūriniu kontekstu, lyginti jas su jų variantais dramatizmo aspektu ir akcentuoti, kokio pobūdžio dramatizmas yra mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį dainose. Pastebėta, kad dramatizmo užuomazgos ryškėja mergvakario dainose. O dramatiškiausios yra išvažiavimo pas jaunąjį dainos. Vestuvinių dainų dramatizmas susijęs su to meto papročiais ir tradicijomis. Turimas kultūrinis kontekstas leidžia suprasti, kad vestuvinių dainų tekstais pasakyta ne viskas, o kas užfiksuota jose, kartais itin perdėtai sureikšminta, iškelta į paviršių. Atlikus tiriamąjį darbą pastebėta, kad kiekvienoje analizuotų dainų grupėje išryškėja bendros priežastys, kodėl jaunamartei vestuvių pradžios momentas yra skaudus ir dramatiškas. Tai lėmė jaunystės pabaigos suvokimas, atsiskyrimo nuo gimtųjų namų problema, baimė dėl ateities ir kt. Visa tai užfiksuota dainų tekstuose, kurie menine prasme gali būti vertinami teigiamai dėl gilių jausmų išryškinimo ir neigiamai dėl panašių minčių išsakymo kitais žodžiais. Kita vertus, reikia suprasti, kad apskritai visa dainuojamoji tautosaka pasižymi kolektyviškumu (tautosakos kūrėjas yra kolektyvas) ir tradiciškumu (į kolektyvinę folklorinę kūrybą įsijungiantys asmenys paiso tradicinių žanrinių kanonų).
Abstract [eng] The thesis of the topic is focused on „Dramatism in wedding songs“. Wedding songs on wedding eve, dowry bringing and departure to the groom have been chosen for the analysis and interpretation. Wedding songs is the object of research, as to the utmost, they reveal an artistic side of the dramatism. The goals of the research are to analyse the wedding songs in the context cultural background of those days by comparing them and emphasising dramatism of wedding eve, dowry bringing and departure to the groomʹs house. Having carried out the analysis of the songs, the dramatism has been identified in the wedding eve songs as dominating, especially on brideʹs leave for the groom and his family. The dramatic mood of the wedding songs is mostly connected with customs and traditions. Existing cultural herritage draws a line between what might have been said in the texts and what might have been exaggerated. Having taken a more in-depth insight into the world of songs, the reasons determining dramatic mood, particulary the brideʹs separation of her family and home, fear of the future and non-set dower of the maiden is obvious. All what is recorded in the texts might be positevely assessed for the highlighted deep feelings and negatively by figurative transformation of a similar weaning. On the other hand it is obvious that all performed folklor in general is significant itself for its joint collective creation and tradition. In conclusion genre canons must be taken into account in order to take part in creating folklor.
E. documents Download